ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องออนไลน์
ขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์
1.ดาวน์โหลดคำร้อง ในเมนู ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ
2.ปรินต์แบบคำร้อง กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3.ถ่ายรูปเอกสาร หรือสแกนเอกสาร บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF ก็ได้
4.เตรียมเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่นสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบแจ้งเกิด พร้อมกับเซนต์สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
5.ถ่ายภาพเอกสารหลักฐานหรือสแกนเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย
6.เข้าเมนู ยื่นเอกสารแบบคำร้องออนไลน์ กรอกข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย
7.กดแนบเอกสารตามหัวข้อให้เรียบร้อย
8.กดปุ่ม บันทึกคำร้อง
9.เมื่อต้องการค้นหาคำร้องที่เคยยื่น ให้กดปุ่ม ค้นหาคำร้องที่เคยยื่น
Records : 9 of 9 | Page : of 1 | Limit